Njoftime‎ > ‎

Kualifikimi i vijueshëm

posted Dec 5, 2012, 4:22 PM by Ikm Albania   [ updated Dec 21, 2012, 3:55 PM ]

Në zbatim të neneve 25 dhe 52 të ligjit nr. 10091 datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Ekspertit Kontabël të Regjistruar dhe të Kontabilistit të Miratuar", Instituti i Kontabilistëve të Miratuar në muajt Dhjetor 2012 dhe Janar 2013 organizon kualifikimin e vijueshëm me  anëtarët e tij në fushën e Standareteve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar për ndërmarrjet e mesme dhe të vogla.

In accordance with Articles 25 and 52 of Law no. 10091 dated 05.03.2009 "On the statutory audit and the organization of the authorized chartered accountant and certified accountant profession", the Institute of Certified Accountants organizes on December 2012 and January 2013 continuing qualification courses with its members in the field of International Financial Reporting Standards for SMEs.

Kalendari i kualifikimeve është si më poshtë:
Calendar of qualification courses is as follows:     Për informacione më të detajuara kontaktoni me kryesitë e degëve dhe seksioneve si dhe me zyrën qendrore të IKM

For more detailed information contact the branch or section presidencies as well as the central office of IKM